Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN
Warmtepomp Techniek Solarsystemen B.V. nader te noemen W.T.S. B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, betreffende door

W.T.S. B.V. aangeboden, verkochte en/of vervaardigde producten, onderdelen en geleverde diensten, hierna (gezamenlijk) verder aangeduid met “producten”.

 • Waar in deze voorwaarden van “verkoper” respectievelijk de “afnemer, c.q. koper” wordt gesproken, wordt hieronder begrepen dan wel mede-begrepen W.T.S. B.V als aanbieder, verkoper, leverancier of aanbieder van diensten of welke andere hoedanigheid dan ook, respectievelijk de aspirant afnemer, afnemer, ontvanger en in het algemeen de medecontractant van W.T.S. B.V
 • Waar in deze voorwaarden van “verkoop” respectievelijk “koop” wordt gesproken, worden hieronder begrepen alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden op enigerlei wijze van toepassing zijn verklaard.
 • Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbieding

 • Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Mondelinge mededelingen zijn voor verkoper niet bindend, tenzij door haar binnen veertien (14) dagen na het doen van de mededelingen schriftelijk bevestigd.
 • In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
 • Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 3 Overeenkomst

 • In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door verkoper, respectievelijk op de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door verkoper.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verkoper deze binnen veertien (14) dagen schriftelijk heeft bevestigd en de afnemer daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 • Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
 • Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan de afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Artikel 4 Prijzen en kosten

 • De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens de offerte-, respectievelijk contractdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, respectievelijk af magazijn, onverpakt, tenzij anders overeengekomen, en luiden exclusief omzetbelasting en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
 • Op orders met een bruto orderbedrag beneden € 100,– is geen korting van toepassing. Tevens kunnen orders met een bruto orderbedrag beneden € 100,– worden belast met een bedrag van minimaal € 10,– voor behandelingskosten.

Artikel 5 Leveringen en levertijden

 • De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 1. de dag van ontvangst door verkoper van de voor de uitvoering door haar van haar verplichtingen uit de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 2. de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door verkoper uitvoering kan worden gegeven aan haar verplichtingen uit de overeenkomst;
 • de dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door verkoper van zijn verplichtingen Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door de afnemer, wordt de leveringstijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting
 • Indien aan de zijde van verkoper vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
 • De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in het magazijn van de verkoper of ter plaatse van oplevering aan de koper ter beschikking zijn gesteld.
 • De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet-nakoming van enige verplichting, welke door hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden

Artikel 6 Risico in verband met levering

 • Tot de levering volgens artikel 5.4 heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van verkoper. Na de levering /plaatsing zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer.
 • De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de afnemer aan verkoper zijn gegeven, door verkoper in redelijkheid bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen.
 • De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, dat wil zeggen verkoper, zijn.

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud

 • Betaling van aan verkoper verschuldigde bedragen moet geschieden binnen de 3 – 8 (conform betaaltermijn gemeld in de offerte) dagen na levering c.q. oplevering.
 • Verkoper heeft echter te allen tijde het recht het totaal van de door de afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de afnemer te vorderen. Bij bedragen boven € 5.000,– vragen wij een aanbetaling van minimaal 50 procent, 40 procent bij aanvang werk en 10 procent bij oplevering of anders door partijen
 • Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door verkoper aan te wijzen bank- of
 • De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordtovereengekomen.
 • Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) procent boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd deaan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op de afnemer te verhalen.
 • Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door verkoper in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer door verkoper te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van verkoper heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die verkoper jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens
 • Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop

Artikel 8 Wettelijke voorschriften

 • De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.

Artikel 9 Garantie

 • Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat verkoper in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders vermeld, nadat de producten in de zin van artikel 5.4 zijn geleverd.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van verkoper uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
 • Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan de afnemer aan verkoper direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de producent ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten Franco aan verkoper te retourneren, tenzij deze besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van verkoper en transportkosten van zaken, voor rekening van de afnemer zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
 • Buiten de garantie vallen beschadigingen van lakwerk en kunststofdelen, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
 • Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen, die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van de afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door de afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien de afnemer niet stipt de door verkoper of haar leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijke bedieningsvoorschriften is nagekomen.
 • Verkoper is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht om, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door verkoper, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuwe te monteren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
 • Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven respectievelijk worden door de levering q. de montage der nieuwe onderdelen eigendom van verkoper en worden aan hem door de afnemer Franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van verkoper is de afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan verkoper terug te zenden.
 • Voor producten en onderdelen daarvan, welke verkoper niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van verkoper, garantie wordt gegeven.
 • Indien verkoper om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, verkoper de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door verkoper betaalde kostprijs van deze, soortgelijke, onderdelen van producten, zal vergoeden.
 • Het beweerdelijk niet-nakomen door verkoper van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft de afnemer niet van de verplichtingen, welke door hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met verkoper gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
 • De hierboven bedoelde garantieverplichting van verkoper vervalt, indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met verkoper gesloten overeenkomst mocht voldoening aan de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadeloosstelling.
 • Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken geconstateerd worden en de afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de levering als bedoeld in artikel 5.4 bij verkoper te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van verkoper tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van verkoper uitsluiten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

 • De aansprakelijkheid van verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven
 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of diens leidinggevende ondergeschikte en behoudens het bepaalde in artikel 1 is alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
 • Verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens, noch voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 • Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor het vaststellen van de voor het klimaatsysteem benodigde capaciteit en overige technische specificaties waaraan de producten dienen te voldoen en evenmin verantwoordelijk voor de montage, installatie of inbedrijfstelling daarvan. Indien verkoper hierbij hulp of bijstand verleent, geschiedt dat onverminderd het bepaalde onder 10.2, op basis van algemene richtlijnen en volledig voor risico van de afnemer.
 • De afnemer is gehouden verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, pandemieën of andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of haar leveranciers.

Artikel 12 Documenten verkoper

 • Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van verkoper en moeten op verkoper haar verzoek direct aan haar worden teruggezonden. Het is de afnemer niet toegestaan dat deze bescheiden worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding

 • Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door verkoper te leveren prestaties), alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
 • Verkoper heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 13.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van verkoper om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van de afnemer te vorderen, in die daartoe gronden zijn.
 • Het bovenomschreven recht laat onverlet het recht van verkoper om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft verkoper in dat geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 14 Algemeen

 • Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn verkoper en de afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

Artikel 15 Toepasselijk recht / Geschillen

 • Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke naar aanleiding van de bij deze voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.